Panaruban - Sajak-Sajak Tatang SumarsonoIlustrasi: "Old Age" (1987) kénging Alphonse Mucha.PANARUBAN


horéam ku netekna, méméh anjog ka mumunggang

cacak mun bari kapentrang, mo boa juuh ku késang

—engkin tos iuh mun badé mulih mah, alon nyarita

tapi bangun sungkan ditinggalkeun, ceuk teuteupna


ngalénghoy undur tina bangbarung, wilujeng angkat

salira manggut, tapi léngkah karasa beurat sina kebat

kebon entéh nu mayakpak, ari halimun mimiti turun

tingkalayang, nyiuman tarang nembus kana jajantung


runggunuk pilemburan, liliwatan aarileuan walungan

moal lila deui umur manjing sareupna, téréh lekasanAPAN AYA PUISI


hanas kitab hukum geus jadi kaulinan

pasal-ayatna dibandrol di pangadilan

apan aya puisi céngcélakna kajujuran

sanajan disieuhkeun tina kakawasaan


hanas carita sok pasalia jeung buktina

pidato semet pangbébénjo-pangbibita

apan aya puisi anu pageuh tara sulaya

dina jati rasa manusa anu pangjerona


hanas ngadu’a ngan saukur ngarah jiga

ambéh disangka enya butuh ku agama

apan aya puisi nu méncéngés tan soara

geterna parat ka wiati nu pangluhurna


hanas urang gé angger lamokot ku dosa

ah boa puisi geus dicandak ku Anjeunna


 

NGAN KARI PUISI 2

 

ngan kari puisi nu ngaronghéap sajorélat

mangsana haté katalimbeng lawas tibelat

bongan tineung henteu weléh sumérédét

najan buni nyamuni turta teu kecét-kecét


ngan kari puisi anu masih haat ngagupay

mangsana léngkah beuki jauh tina simpay

lebah rarambu poho jalan kapidangdung

suku gunung nembong-gelorkeun padung


ngan kari puisi sésémpéran anu nyampak

mangsa umur lir kamalir nu ngajumbleng

taya nu pirajeunan maliré mihiap rampak

ari langit ngan nyésakeun hideung peteng


ngan kari puisi nu misobat maturan simpé

digurit satimuna sugan kailo ku nu sahatéTONG TEUING

 

tong teuing lawas midangdam

dina mangsana kuring mulang

mending du’akeun ku kaiklasan


tong teuing lila kanyenyerian

mun geus cunduk katangtuan

nyawa ninggalkeun kurungan


tong teuing jadi putus harepan

apan kuring ninggalkeun tulisan

pék baca sugan jadi tuduh caang


tong teuing terus kabungbulengan

anggur makam kuring tetenggeran

pikeun ciri mun nyekar ka pajaratan

 TATANG SUMARSONO, lahir di Tasikmalaya taun 1956. Taun 1976 neruskeun sakola ka IKIP Bandung, Jurusan Bahasa dan Sastra Sunda. Pacabakanana anu utama jadi wartawan, ti taun 1975. Bukuna anu geus medal aya 66 judul, ngawengku fiksi, biografi, pangajaran, jeung pedaran umum lianna. Kungsi sababaraha kali meunang hadiah sastra LBSS, DK Ardiwinata, jeung Oeton Moehtar. Novél barudakna, Si Paser, dilélér hadiah Samsudi taun 1993. Ari novél Demung Janggala jeung Galuring Gending dilélér hadiah Rancagé taun 1994 jeung taun 2002.

Posting Komentar

0 Komentar