Kalangkang Ringkang

 
Judul Buku    : Kalangkang Ringkang
Penulis           : Ari Andriansyah
Harga             : 40.000,-
ISBN               : 978-602-53603-6-7
Tautan           : Silantang

SINOPSIS

Kalangkang Ringkang téh ngamuat 87 sajak anu ditulis dina dangka waktu 2007-2008. Sajak-sajakna kaitung pondok turta maké tipografi anu sarua dina unggal sajakna; unggal sajak diwangun ku tilu pada, unggal padana diwangun ku dua padalisan. Dina wangun nu pondok téh Ari ngaéksprésikeun rupaning pangalaman éstétis jeung hasil tapsiran kahirupan di jagat lega. Ngajak surti enggoning napakuran hirup jeung kahirupan.

Posting Komentar

0 Komentar