Mandédurma


Judul Buku : Mandédurma 
Penulis : Tatang Sumarsono
Harga : 60.000,-
Ukuran : 14 x 21 
Kandel : 160 kaca
ISBN : 978-602-53603-1-2
Tautan             : Silantang

Sinopsis: Karéréanana novél Tatang Sumarsono mémang tara leupas tina gunjang-ganjing peristiwa sosial pulitik. Tapi ari anu ngalalakonna mah tibang jalma-jalma leutik, anu kaséréd ku motahna caah pajamanan. Mandédurma gé enas-enasna mah sarua. Ieu novél téh nyokot kasang tukang sabudeureun taun 1965, nalika bitu kajadian Géstapu. Ari anu ngalalakon nyaéta budak umur kelas tilu SMP. Balukar tina éta peristiwa, akina ditahan tentara, alatan aya kulawarga anu kabaud kana soal pulitik.

Posting Komentar

0 Komentar