Radén Kartabrata, Saéhuna Tunil Sunda - Atép Kurnia

 
Katerangan foto: Adegan Sunan Ambu jeung Guru Minda sanggeus disupata jadi lutung. Sumber: Der Javaansche Cultuurcongressen 1918-1921 (1921).


MUN pareng méngkol ti Jalan Suniaraja ka Jalan Dulatip, urang bakal gok manggihan Jalan Kartabrata nu brasna téh ka Jalan Babatan. Kabéhanana kaasup ka Kalurahan Babatan, Kacamatan Andir, Kota Bandung. Ngan nu matak narik, boh Dulatip boh Kartabrata pasti ngaran jalanna dialap tina ngaran tokoh nu kungsi ngawarnaan éta wewengkon ku préstasina dina rupa-rupa widang.

Geura hayu urang pedar riwayat Kartabrata katut préstasina. Lebah préstasina sidik pisan, sabab ti taun wewelasan, Kartabrata dipiwanoh minangka ahli, atawa mun nginjeum istilah dina Sipatahoenan mah saéhuna, tunil Sunda. Nu pangnyocolangna tangtu baé pagelaran tunil Loetoeng Kasaroeng di Pendopo Kabupatén Bandung basa Kongrés Java-Instituut taun 1921.

Riwayat Kartadibrata antarana bisa dibaca tina Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa (1944: 421) susunan Gunseikanbu nu tuluy diturun dina Ensiklopedi Sunda (2000: 328-329). Dina buku beunang Gunseikanbu disebutkeun ngaran lengkepna Radén Kandoeroean Kartabrata. Lahirna di Bandung, 30 Agustus 2540 atawa 1880. Sakolana di Standaardschool (lulus taun 2556 atawa 1896), Kweekschool (2561 atawa 1901). Ti taun 2562 (1902) nepi ka 2599 (1939) kungsi jadi guru bantu di Standaardschool Tanjungsari, HIS Bandung, OSVIA, kapala sakola HIS Soekaboemi, kepala sakola HIK Bandung. Sanggeus pangsiun minangka pagawé nagri, tuluy jadi kepala sakola ngarangkep minangka HIS Pasoendan Bandung. Dina jaman Jepang, ti taun 2602 atawa 1942, Kartabrata aktif jeung jadi pupuhu perkumpulan sandiwara Poeseur Kabinangkitan Priangan (Poesat Kesenian Priangan, PKP).

Dina Ensiklopedi Sunda mah kieu pertélaanana: “Raden Kandoeroean Kartabrata. (Bandung, 30 Ag 1880-Bandung). Guru, pelopor pementasan sandiwara modern Sunda. Tamat Standaardschool (1896) dan Sakola Raja, Bandung (1901). Menjadi guru bantu Standaardschool Tanjungsari, HIS Bandung, OSVIA Bandung, menjadi Kepala HIS Sukabumi dan Kepala HIK Bandung sampai pensiun (1902-1939). Kemudian bekerja kembali sebagai Kepala HIS Pasundan di Bandung. Pada Kongres Bahasa Sunda yang pertama (1926), Kartabrata menyutradarai pertunjukan sandiwara Lutung Kasarung yang disadurnya dari carita pantun. Mungkin itu merupakan pertunjukan sandiwara modern Sunda yang pertama. Dia kemudian membentuk dan memimpin perkumpulan sandiwara Puseur Kabinangkitan Priangan (Pusat Kesenian Priangan). Pada masa pendudukan Jepang menjadi Ketua bagian Sandiwara Kantor Pusat Kebudayaan di Bandung. Namanya diabadikan sebagai nama gang di sebelah timur Pasar Babatan, Bandung”.

Dina Ensiklopedi Sunda, aya émbohna batan Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa. Kaasup jeung nu kaliruna, sabab tunil Loetoeng Kasaroeng téh lain dipidangkeun dina taun 1926, tapi 1921. Jeung deui Kongrés Basa Sunda nu kahiji mah lain taun 1926, da nu benerna mah 1924. Nya ngarah leuwih écés mah geura ieu hasil ngundeur tina koran-koran heubeul.
 
Tunil Loetoeng Kasaroeng
Radén Kartabrata mimiti kacaritakeun aktif dina dunya tunil téh taun 1918. Dina catetan pangheubeulna nu kapanggih, Tooneel-vereeniging Soenda ngayakeun pagelaran dina raraga ngabagéakeun diadegkeunana Van Deventer-school di Boengsoeweg tanggal 5 Juni 1918. Pidangan opat babak nu dijudulan “Dank zij de goede opvoeding” téh digelarkeun di gedong Orion Bioscope. Ari sutradarana Kartabrata, guru bangsa bumiputra di Bandung. Ceuk De Indier édisi 5 Juni 1918, ku lantaran pagelaranana dina basa Sunda, dina éta koran dituliskeun tingkesanana.

Catetan nu kadua tina De Preanger-bode édisi 15 Désémber 1920. Di dinya diiberkeun murid-murid Kweekschool bakal ngayakeun pagelaran tunil di Societeit Ons Genoegen (ayeuna Gedong YPK) poé Jumaah peuting, dina raraga ngumpulkeun derma keur ngadegkeun HIS partikelir katut Studiefonds Pasoendan. Éta tunil diproduksi ku Kartabrata, guru kahiji di éta sakola. Samalah keur nu teu ngarti basa Sunda gé, tokoh-tokoh katut aksi-aksina bisa nulungan keur nuturkeun galur caritana.

Tengah taun 1921, Kartabrata sibuk nataharkeun pagelaran Loetoeng Kasaroeng keur kaperluan Kongrés Java-instituut di Pendopo Kabupatén Bandung. Ari iberna mah geus diwawarkeun ti bulan April 1921 kénéh. Ceuk De Locomotief (23 April 1921) mah Loetoeng Kasaroeng téh bakal dipidangkeun dina tanggal 18 Juni 1921 peuting. Iklan-iklan Kongrés Java-Instituut, kaasup tunil Loetoeng Kasaroeng antarana diiklankeun dina De Preanger-bode édisi 11 nepi ka 16 Juni 1921.

Katerangan foto: Adegan Raja Pasir Batang, para putrina, jeung abdi-abdina, dina tunil Loetoeng Kasaroeng di Pendopo Kabupatén Bandung taun 1921. Sumber: Der Javaansche Cultuurcongressen 1918-1921 (1921)


Dina laporan De Preanger-bode (15 Juni 1921) diécéskeun harita panggung keur tunil Loetoeng Kasaroeng téh geus méh rampung. Panggungna lega naker, dibagi tilu hambalan. Papaés keur kasang tukangna némbongkeun lukisan-lukisan beunang nyieun jurulukis ti Mangkoenegaran. Gambar-gambarna suasana leuweung, nu tangtu baé bakal némbongkeun kesan matak narik keur bangsa bumiputra. Salian ti éta, bupati Bandung katut Kartabrata (guru Kweekschool), mantuan ngayakeun eusi keur paméran katut keur kaulinan.

Pangurus Java-Instituut ngabéwarakeun yén salila pagelaran Loetoeng Kasaroeng, keur nu rék lalajo teu meunang datang sanggeus pukul 21.00. Paling leuirna kudu jogo pukul 20.30 (De Preanger-bode, 18 Juni 1921). Nu matak narik, basa dipidangkeun, Gubernur Jenderal Hindia Walanda De Fock milu lalajo. Sakumaha ceuk De Locomotief (20 Juni 1921), dina 18 Juni 1921 pukul 17.30, gubernur jenderal ngaluuhan kongrés Java-Instituut. Resépsina lumangsung di Pendopo Bandung bari dipilem. Mooyen nu ngabagéakeun. Di dinya De Fock hadir salila 45 menit, ngadon ngilikan seni pahat nu dipamérkeun. Ari pukul 21.00, basa der Loetoeng Kasaroeng, gubernur jenderal campego dina pangdiukan nu diluhurkeun. Nu lalajona nepi ka sarébu urang. Harita De Fock muji hasil karancagé Gerber, Kiewiet de Jong, bupati Bandung, jeung bupati Sérang.

Nurutkeun Programma voor het Congres van het Java-Instituut te Houden te Bandoeng van 17-19 Juni 1921 (1921), pagelaran Loetoeng Kasaroeng téh saéstuna aya patula-patalina jeung ngaruat Pendopo Kabupatén Bandung nu anyar beunang ngoméan. Demi lalakon nu dipilih keur ngaruatna Tjarita Loetoeng Kasaroeng nu dianggap karamat. Keur nataharkeun tunilna, Radén Kartabrata nu bakal nyieunna nepi ka sababaraha kali ménta saran ka juru pantun di Priangan. Bari juru pantun téh réréana sangsri kana hasilna éta pagelaran. Sabab sieun sabangsaning sasajénna teu katedunan dina éta acara. Antukna der ritual di kabupatén, pangrajah ku juru pantun dina awal carita, jeung ku tuhuna para pamaén.

Dina Sin Po No. 207, 13 Juni 1921, aya deuih pertélaanana. Geura cenah, “Pakean jang aken dipake dalem pertoendjoekan itoe nanti seboleh-boleh ditoeroet pakean tjaranja orang-orang di djeman Padjadjaran. Apa jang nanti lebih menarik hati jaitoe tiada terkenalnja sehingga sekarang tentang pakean itoe”. Ari kateranganana kabéh cenah jolna ti bupati Sérang: “Semoea katerangan ada dikasi oleh regent Serang dari pantoen-pantoen jang ada tersiar di antara orang-oang Badoei. Orang-orang itoe sekarang idoep dalem satoe negri ideaal, reroentoeknya negri Padjadjaran doeloe, negri Soenda jang termashoer dan didjatokan oleh Sultan Joesoep, dan kemoedian pendoedoeknja melariken diri ka Bantam Kidoel”.

Salian ti éta nu patula-patalina jeung ngaruat gé disebutkeun ku Sin Po kieu: “Loetoeng Kasaroeng tjoema dipake boeat ngeroeat, sebab ada satoe tjerita soetji”.

Sanggeus derna,  dina Sin Po No. 213, 20 Juni 1921, aya deui laporanana. Urang cutat baé nu katimbang aya patalina jeung pagelaran Loetoeng Kasaroeng nya. Nu kahiji ditulis kieu: “Perhiasan tempat tooneel itoe dipertoendjoeken ada sampe baek, sajang sekali tempat jang misti mempetaken pagoenoengan tiada begitoe seperti betoel, tiada echt, demikian oetan sebla kanannja, ada primitief sekali. Kaloe pagoenoengan itoe dipadjang lebi bagoes, lebi echt, tentoe itoe aken menambaken kebagoesannja pertoendjoekan terseboet”.

Nu kadua, “Dengen tiada meliat itoe kedjelekan ketjil, boleh dikata itoe pertoendjoekan ada bagoes sekali, Terlebi poela Ma Lengser, jang selaloe bikin orang tertawa. Nenenja saorang tani, jang diprenta memboeroe satoe loetoeng item telah membikin publiek tertawa bergelak-gelak. Itoe pertoendjoekan ada membri kita koetika aken liat pengidoepannja orang Soenda di djeman Padjadjaran”.

Nu katilu, “Penerangan dibantoe oleh doea lampoe sorot, satoe dimoeka dan satoe di samping tooneel. Pertoendjoekan dengen penerangan begitoe memang ada lebi bagoes, dan dalem segala waktoe bisa kasi sinar kaloe perloe dan bikin keadaiin gelap, kaloe misti”.
 
Ngabéla Buku Sunda
Sabada hasil nyutradaraan tunil Loetoeng Kasaroeng, Radén Kartabrata nyutradaraan carita tunil “Bongan Salah Bapa” bulan Désémber 1921, kalawan alpukahna Tooneel- en Gymnastiekvereeniging Kweekschool nu ngumpulkeun derma keur Vereeniging Volksonderwijs katut Studiefonds Pasoendan (De Preanger-bode, 12 Désémber 1921). Tuluy basa kongrés Paguyuban Pasundan taun 1921, salian ti midangkeun penca silat, aya ogé pagelaran carita tunil anyar beunang Kartabrata nu dijudulan “Taja Bajana anoe Sabar” (De Preanger-bode, 28 Désémber 1921).

Ku kituna, paling henteu, aya tilu carita tunil nu digarap ku Kartabrata jero 1921. Taun hareupna, manéhna antarana midangkeun tunilna dina acara “Inlandsch Onderwijscongres” alpukahna Perserikatan Goeroe Bantoe. Demi tempatna sarua di Pendopo Kabupatén Bandung, bari jeung nu dipidangkeunna Loetoeng Kasaroeng (De Indische Courant, 15 April 1922). Séptémber 1922 nu dipentaskeun ku Kartabrata téh carita “Kapaksa koedoe Kawin” nu diayakeun ku Vereeniging der Leerlingen van de Opleidingsschool (De Preanger-bode, 11 Séptémber 1922). Dina kongrés Studeerenden-vereniging Sekar Roekoen cabang Bandung antara 16-20 Séptémber 1922, lalakon “Enden Ratna” nu dipidangkeun ku Kartabrata di Societeit Ons Gnoegen (De Preanger-bode, 16 Séptémber 1922).

Katerangan foto: Programa Kongrés Java-Instituut di Pendopo Kabupatén Bandung taun 1921. Sumber: De Preanger-bode, 11 Juni 1921.


Dina warta-warta satuluyna urang meunang gambaran cara-cara Radén Kartabrata ngagarap tunil. Geura dina De Preanger-bode (24 Agustus 1923) ditétélakeun Kartabrata nu disebut “De tooneelschrijver der Preanger” (pangarang tunil ti Priangan)” geus réa nulis carita tunil Sunda. Cenah, biasana nu dipanggungkeunana téh carita kahirupan sapopoé bumiputra, pangpangna kalangan menengah. Ngan cenah keur acara regeerings-jubileum atawa jubileumsdagen mah carita sasakala Déwi Sri nu rék dipentaskeunna.

Tina De Preanger-bode (11 Oktober 1923), urang jadi apal kumaha anggapan urang Walanda kana téater Sunda, kaasup ka Kartabrata. Dina warta “Bijtijds veranderd”, nu nulisna antarana nulis kieu: “Téater bumiputra teu perelu drama (atawa répértoar) tinulis, paling henteu pikeun entragan jeung anggapan heubeul. Pangarang Kartabrata, upamana, nu sok remen ngagelarkeun tunil Sunda, teu leuwih ti gurat badagna baé nu ditulis dina keretas téh. Nu pangmerenahna mah nya improvisasi nu jadi ciri mandiri tunil bangsa bumiputra téh”.

Ti nulis artikel “Pornografie op de bon” (De Preanger-bode,17 Oktober 1923), Kartabrata kaasup nu dipentog. Mimitina nu nulis nyaritakeun yén aya tilu guru di Priangan nu ngadegkeun percetakan leutik. Nu kahiji guru nu ngarangkep agén Volkslectuur (Balé Pustaka), nu kadua guru ngarangkep jadi pangarang, nu katilu guru ngan kurang dipiwanoh. Cenah éta percetakan medalkeun buku-buku carita modél Istri Rajoengan, Enden Sari Banon, Rasiah noe Geulis, Enden Joejoe, jsté, nu dijualna sacara sérial (“Zij verkoopen nu de schunnige boekskens op afbetaling”). Nu jero-jerona eusina téh omongan nu matak nyuat-nyuat, lulucon garing, jeung carita cinta picisan, matak teu pantes keur bacaeun barudak. Demi nu disebut agén Volkslectuur, ngarangkep jadi guru, jeung ngajualan buku-buku téh cenah cicingna di Lengkongweg, kitu deui Kartabrata, nu disebut-sebut pangarang tunil Sunda nu kawentar (“bekend Soendaneesch toeneelschrijver”).

Lantaran asa kaciwit kulit kabawa daging, antukna Kartabrata nyieun balesan dina De Preanger-bode édisi 20 Oktober 1923. Di dinya manéhna negeskeun yén manéhna taya hubunganana jeung nu dibahas dina artikel “Pornografie op de bon”. Enya, cenah manéhna ngaku boga buku Enden Sari Banon, nu sabenerna éta téh beunang ngédit babarengan jeung ahli basa Sunda Padmadinata. Éta buku sama sakali teu bau-bau pornografi, malah sabalikna mépélingan nu ngarora.

Ku kitu-ku kieu, leuwi tunil angger diteuleum ku Radén Kartabrata. Antarana ku midangkeun lalakon “Vrouw en kind bijna veroordeeld” di Societeit Ons Genoegen, para pamaénna murid Kweekschool (De Preanger-bode, 5 Nopémber 1923). Dina raraga acara Fourth Pacific Science Congress taun 1929, pamaréntah Kota Bandung antarana ngayakeun pagelaran épisodeu Mahabharata nu dijudulan “De macht der liefde” ku J.Z van Dijck. Nu ngatur musikna Paul J. Seelig, nu nyutradaraanana Kartabrata (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Méi 1929).
 
Pa Etjen
Ari dijieun ngaran jalan ti iraha Kartabrata téh? Mun nelek-nelek koran heubeul bisa jadi ti taun 1928 mimitina. Ngan harita mah disebut kénéh Gang Kartabrata. Da dina béwara Wali Kota Bandung B. Coops tanggal 2 Juli 1928, disebutkeun Djalan Entje Adjis jeung Gang Kartabrata téh kaasup kana Plan Babatan, nyaéta kompléks paimahan nu diwangun deui di sabudeureun Babatan (De Koerier, 3 Juli 1928). Komo dina Sipatahoenan (26 Juli 1937) mah disebutkeun yén R. Kd. Kartabrata téh nganjrekna di Gang Kartabrata.

Tuluy sakumaha nu didadar dina Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa (1944) jeung Ensiklopedi Sunda (2000), sanggeus pangsiun jadi pagawé nagri, Radén Kartabrata téh mantuan ngadegkeun jeung jadi administratur sawatara sakola Paguyuban Pasundan. Tina rekaman Sipatahoenan mah, tayohna mimitina téh ti 1934. Geura waé manéhna nampa pimurideun Vakschool Pasi Bandoeng nu dibuka dina 10 Agustus 1934 (Sipatahoenan, 17 Juli 1934), ngaluluguan Pasoendanschool di Bandung (Sipatahoenan, 1 Pébruari 1935), ngurus Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) Pasoendan Bandoeng ti 1935 (Sipatahoenan, 20 Juli 1937), jeung ngurus Handelschool Pasoendan Bandoeng (Sipatahoenan, 26 Juli 1937).

Kumaha ari dunya tunilna? Atuh puguh tuluy lumangsung, kapan dina dua buku di luhur gé geus sidik aktif nepi ka datangna Jepang. Komo deui dina alam jajahan Walanda mah. Geura nya urang téték sawaréh-waréheun. Dina Kongrés Paguyuban Pasundan, 20 April 1935, di Schowburg Concordia, nu matak teu tunduh téh nya tunil Pa Etjen alias Kartabrata. Ceuk Sipatahoenan (30 April 1935) mah “Koe lantaran waktoena noetoep lajar kaitoeng lila teuing tea, loba anoe ngarasa kesel atoeh henteu saeutik anoe ngadadak heuaj. Tapi barang rek boebaran nja koeroenjoeng tooneel Soenda (klucht spel) ari spelerna nja anoe biasa tea bae, Pa Etjen (Djoeragan Kd Kartabrata) djeung anoe saoeerang deui doeka saha”.

Kitu deui dina acara lélang (Sipatahoenan, 11 Maret 1935), nyaéta “Minangka panoetoep, tooneel Soenda, lalakonna meunang milih djoeragan Kartabrata. Bentangna moal salah deui lian ti MA ETJEN djeung SI BOELOES”. Satuluyna dina Sipatahoenan édisi 27 Séptémber 1939, grup Sekar Pakoean pingpinan Radén Kandoeroean Kartabrata baris midangkeun lalakon tunil “Babalik Pikir” beunangna Moch. A. Affandie di Gedong Pasoendan tanggal 7 Oktober 1939.

Basa Radén Kartawisastra meunang titél kanduruan, ditétélakeun yén manéhna téh sarua milu maén tunil Loetoeng Kasaroeng dina taun 1921 téa. Ceuk dina Sipatahoenan (4 Nopémber 1940) mah “djenengan noe dina pakoemboehan leuwih kawentar Aki Panjoempit, tanda succesna toenil Loetoeng Kasaroeng bareto” jeung “Di doenja toenil (Soenda) mah memang andjeunna the langka noe bireuk, ahli poerah ‘njiksa’ noe laladjo, seeleun mentjetan beuteung”.

Ari setélan Radén Kanduruan Kartawisastra iwal ti Radén Kanduruan Kartabrata, nu jadi Paman Léngsér alias Pa Etjen. Cenah gé, “Ngan, saperti di doenja film aja kantetan Laurel djeung Hardy, aja Watt djeung 1/2 Watt enz., Aki Panjoempit oge matihna pisan mah dina ngantetna djeung Paman Lengser atawa Pa Etjen, djoeragan Raden Kandoeroean Kartabrata, noe dina oeroesan toenil kaasoep saehoena”.

Hiji deui. Basa PSSI ngayakeun kongrés di Bandung taun 1941, salah sahiji acara resépsina nyaéta nanggap tunil nu dipingpin ku Kartabrata. Dina Sipatahoenan (12 April 1941) disebutkeunna kieu: “Toetas noe biantara teroes rioengan koe dr. Kartono ditoetoep sarta diteroeskeun koe ngalaladjoanan tooneel lalakon Sang Koeriang“ noe dipingpin koe djrg Rd. Kd. Kartabrata nepi ka poekoel 11 liwat”.
 
 
 

ATÉP KURNIA, lahir di Bandung taun 1979. Artikelna, boh dina basa Sunda boh dina basa Indonesia, dimuat dina rupa-rupa média jeung jurnal. Kungsi dilélér hadiah ku LBSS, Museum Sri Baduga, jeung Goethe Institute. Kiwari cekel gawé di badan Géologi. Bukuna anu geus medal nyaéta Jaman Woneng, Wabah Sampar di Priangan, 1925 - 1937, jeung Jejak-Jejak Bandung. Duanana medal taun 2020.

Posting Komentar

0 Komentar