Partadiredja: Guru Sunda di Sakola Ménak - Atép Kurnia

 

Mas Kandoeroean Partadiredja. Sumber: Gedenkboek Mosvia, 1879-1929

Dina Gedenkboek MOSVIA, 1879-1929 (1929) beunang nyusun A.C. Deenik, aya potrét hiji kolot, umurna sigana geus nincak 60-an taun, sirahna dibakutet sorban, bajuna baju takwa, ka handapna disamping sarung, jeung diselop. Demi kateranganana: M. Partadiredja 1903-1920. 

M. Partadiredja téh sanggeus ngotéktak sababaraha pustaka lawas mah kanyahoan ngaran lengkepna téh Mas Kandoeroean Partadiredja, disingget M.K. Partadiredja. Ari dina taun 1903-1920 ngajar di MOSVIA. Sabab lian ti Partadiredja, dina kaca nu sarua dipidangkeun deuih potrét tilu kolot bangsa pribumi nu kungsi jadi guru di éta sakola, nyaéta M. Ardjawinangoen (1879-1886), R. Soemadilangga (Eindex, 1885), jeung M. Ardiwinata (1901-1911; 1917-1922).

MOSVIA singgetan tina Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren. Asalna mah Hoofdenschool, tuluy robah jadi Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Ku bangsa bumiputra, cukup disebut Sakola Ménak baé. Mun ayeuna mah meureun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sakola husus kapamongprajaan.

Sausap saulas Sakola Ménak dipedar ku A.C. Deenik dina Gedenkboek MOSVIA. Ringkesna, éta sakola diadegkeun dumasar kana kaputusan pamaréntah nomer 21 tanggal 30 Maret 1878. Dibukana ku Résidén Priangan dina tanggal 29 Désémber 1879. Tempatna di Kampung Kandangsapi, Tegallega, Kota Bandung. Basa mimiti dibuka taun 1880, jumlah muridna ngan 47 urang, lolobana ti kalangan ménak luhur, di antarana anak bupati, patih, jeung wadana. Ngan lain urang Sunda baé nu sarakola di dinya téh. Da kabuktian upamana dina taun 1891 aya dua urang anak Sultan Sambas asup. Dina 1907 aya tilu murid ti Acéh jeung dina 1908 aya tilu anak Sultan Lingga asup ka OSVIA Bandung. Ti mimiti 1 Juli 1927, OSVIA diganti jadi MOSVIA.

Balik deui ka Mas Kandoeroean Partadiredja, dina Gedenkboek MOSVIA ogé manéhna milu nulis. Judulna “Sakola Ménak” (1929: 142). Dina paragraf kahiji geus disebutkeun bibit buit ménak, nu patali pisan jeung katurunan. Cenah ogé, “Djaman kapoengkoer anoe djadi Ménak téh sok poetrana baé. Geus poegoeh Dalem, ana digentos koe poetrana, nadjan Tjamat atawa Patinggi ogé kitoe baé; poetra Tjamat ngaganti djadi Tjamat, anak Patinggi djadi Patinggi.”

Ngeunaan kamampuh anak-anak ménak asa diasorkeun ku Partadiredja, da maké disebutkeun: “Koemaha éta téh palinter? Barisa noelis? Nja meureun aksara Djawa baé mah djalan, ngan kapinteran Europa tjara noe ajeuna moal aja”. Satuluyna ngadadar ngeunaan sajarah sakola di Priangan, di antarana ku ngadegna Sakola Kabupatén nepi ka ngadegna Sakola Ménak, nu cenah, taun 1880. “Dina taoen 1880 ngadeg sakola Ménak di Bandoeng, noe arasoep ka dinja poetra ménak galedé baé, saperti: Dalem, Patih, Wadana djeung lian ti éta. Ieu ogé mimitina mah teu pati loba, malah aja perkara Goeroena dina vacantie ngider ka district, néangan pimoerideun,” kitu ceuk Partadiredja.

Dina tungtung tulisanana, Partadiredja matalikeun pangajaran di Sakola Ménak jeung ajaran Islam. Di antarana manéhna nyebutkeun kieu, “Di Islam mah éta saregep resep téh diperedih, ngeusian dawoehan: ‘Djelema téh koedoe takwa ka Allah, saregep kana paréntah, soenggoeh ngadjaoehan larangan Toehan, djoenoen ngalakonan paréntahan.”

Deui dawoehan Nabi: ‘Panghadé-hadéna djelema téh njieun mangpaat ka hamba Allah. Diri téh sing goena ka batoer.”

Dina oeroesan tatakrama (wellevendheid) Islam, koedoe boga angkeuh: ‘Aing keur batoer’. Anoe banget iman, loba gawé téh atoh, dipertjaja koe Mahasoetji, ngarasa redjeki gedé, noe matak saregep djeung resep. Temahna ngeunah haté (tevreden) malah loba boengah.”

Pangna dipatalikeun jeung Islam téh, nya dina tungtung tulisanana dibéré katerangan nu nulisna téh “Moehamad Hasan (Kd. Partadiredja)”. Hartina Mas Kandoeroean Partadiredja téh guru nu ngigama pisan, muhit Islam. Ngaranna ogé apan maké ngaran nu Islami pisan, Moehamad Hasan. Atuh ku kitu, munasabah mun dina potrétna digambarkeun maké sorban, dibaju takwa, jeung disasarung téh. 

Mun nataban pustaka-pustaka lawas mah beuki kaharti baé pangna Partadiredja muhit pisan kana Islam téh. Sabab kungsi aktif dina organisasi Sarékat Islam, cara M. Ardiwinata atawa D.K. Ardiwinata baé, sasama guru di Sakola Ménak. Lian ti éta, Partadiredja milu ngadegkeun organisasi pemberdayaan wanoja Sunda Madjoe Kamoeljaan jeung sakola Islam Madrassatoel Ibtidajah. Kana nulis buku Sunda atuh kawilang tabah. Da hasilna kawilang mucekil. 


Lulusan Kweekschool, Dipinangsaraya ku Snouck

Palebah sarsilah kulawarga Partadiredja nu lebeng téh. Nu réa kapanggih nya ketakna baé dina widang atikan. Data pangheubeulna nu kapanggih ogé nya lebah atikanana deuih. Dina Bataviaasch Handelsblad édisi 16 Oktober 1880 jeung De Locomotief édisi 20 Oktober 1880 ditétélakeun yén dina tanggal 1 Juli 1880 jeung tanggal-tanggal satuluyna, aya tujuh tina dalapan kandidat nu lulus ujian ahir di Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers Bandung téh. Di antarana Soekarta di Sastra jeung Iming ti Cirebon; Nata di Laga jeung Djamidin ti Batavia; Djaja Atmadja, Satja di Redja katut Parta di Redja ti Karesidénan Priangan. 

Kweekschool téh sakola guru bantu, nu leuwih dipikawanoh ku urang Sunda mah Sakola Raja téa, nu aya di Jalan Merdéka Bandung. Ku kituna, sanggeus lulus ti Kweekschool matak kaharti mun Partadiredja jadi guru téh. Riwayat jadi guruna, antarana, nu kapanggih téh basa dines di Indihiang, Tasikmalaya, taun 1897. Dina De Locomotief édisi 29 Januari 1891 ditétélakeun yén Partadiredja nu ngajar di Indihiang, Mas Karmijoen di Salatiga, B. Ahama di Lemboto, Menado, jeung J Hendriksz di Latoehalat, Amboina, gajihna ditaékkeun masing-masing f. 15, f. 15, f. 10, jeung f. 10 unggal bulanna. Jadi total gajihna séwang-séwang téh jadi f. 150, f. 150, f. 80 jeung f. 80 saban bulan.

Kawasna sanggeus dines di Indihiang, Partadiredja dipindahkeun ka Bandung, copélna ti 1903 basa diangkat jadi guru di Sakola Ménak téa. Ieu téh mimiti kapanggihna tina De Nieuwe Vorstenlanden édisi 11 Séptémber 1903. Di dinya disebutkeun majalah Eigen Haard ngamuat potrét Toeankoe Ibrahim (de zoon van den pretendent sultan van Atjeh, putra Sultan Acéh) jeung anak Ulubalang Pidie (de jeugdige oeloebalang van Pedir) nu ayeuna nganjrek jeung Mas Partadiredja sarta meunang atikan cara anak ménak Sunda. Ku kieu kakara kaharti katerangan A.C. Deenik dina Gedenkboek MOSVIA, 1879-1929 (1929) téh.

Nu matak beuki tétéla lantaran aya katerangan ti Snouck Hurgronje, nu jadi panaséhat urusan bangsa bumiputra. Snouck nyebut-nyebut ngaran Partadiredja dina surat-suratna nu dimuat dina Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid VII (1992) susunan E. Gobée jeung C. Adriaanse.

Dina surat Snouck ka gubernur jénderal, dititimangsaan Betawi, 20 April 1903, antarana ditulis kieu: “Gubernur Aceh, setelah terjadi penyerahan diri Calon Sultan, minta kepada saya, agar saya mau mengurus hal-hal yang diperlukan bagi pemondokan, pangan dan pengajaran untuk keperluan putranya, Tuanku Ibrahim. Kemudian ditetapkan bahwa kepala daerah Pidi yang masih muda, Teungku Pakeh, sebagai teman sekolah Tuanku Ibrahim, ikut mendapat bagian dalam pendidikan tersebut. Ketika itu, mengenai beberapa urusan tersebut, saya telah bermusyawarah dengan pihak Departemen Pengajaran, dan saya mengadakan pembicaraan terutama dengan Inspektur Pengajaran Pribumi, Tuan Den Hamer”.

Setelah mempertimbangkan persoalan tersebut secara matang, rupanya akan berguna, jika kedua remaja itu, untuk keperluan pendidikan dan penyantunan materialnya, diserahkan kepada guru pribumi pengajar bahasa Sunda di Sekolah Pendidikan di Bandung, yaitu Mas Partadiredja, di bawah pengawasan Direktur Sekolah Pendidikan tersebut.”

Salian ti minangsaraya ka Partadiredja, guru Sunda nu dipénta bantuan ku Snouck téh Mas Kartabrata. Da cenah, “Mas Kartabrata, guru bantu kelas I di sekolah pribumi di Bandung, dibebaskan dari jabatannya yang sekarang dan diberi tugas memberikan pengajaran kepada para remaja Aceh, Tuanku Ibrahim dan Teungku Pakèh, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan diberikan kepadanya mengenai hal itu oleh Direktur Sekolah Pendidikan. Hal ini dengan pengertian bahwa selama memenuhi tugas tersebut, ia ditempatkan di belakang sekali pada daftar pegawai, sambil tetap menikmati keuntungankeuntungan biasa yang terkait dengan jabatannya.”

Dina suratna ka residén Priangan tanggal 10 Agustus 1905, ngaran Partadiredja disabit-sabit deui. Ceuk Snouck, “Setelah dalam bulan Februari 1903, selama saya tinggal sebentar di Aceh, antara lain juga soal pendidikan Tuanku Ibrahim dan kawan-kawan, saya bicarakan dengan gubernur di sana, dan setelah saya menyampaikan nasihat kepada Yang Mulia hendaknya mengenai penyerahan uang diminta perantaraan Pemerintah Daerah di Priangan, maka pada tanggal 12 Maret, saya, dengan disertai Inspektur Den Hamer atas permintaan saya, datang ke Bandung - kunjungan ini telah diberitahukan dalam surat kiriman Inspektur Den Hamer yang telah Anda ketahui. Kemudian pada tanggal 13 bulan tersebut, saya mengadakan pembicaraan yang perlu dengan pendahulu jabatan Anda, dengan dihadiri oleh Inspektur Den Hamer dan Direktur Sekolah van der Made. Dengan menyimpang dari nasihat Tuan Den Hamer, setelah saya adakan penyelidikan, saya memilih mantri guru pengajaran bahasa Sunda, Partadiredja, dan bukan guru pribumi Ardiwinata yang ditunjuk oleh Tuan Den Hamer.”

Kitu deui dina suratna nu ditujukeun ka Direktur Pangajaran, Ibadah jeung Karajinan tanggal 14 April 1905. “Apakah pemindahan Tuanku Ibrahim dan Teungku Pakèh ke rumah pemondokan berbangsa Eropa akan berguna, masih tetap saya ragukan. Dan saya tetap menganggap bahwa pemindahan itu sebetulnya sama sekali tidak perlu, andaikan Direktur Sekolah Pendidikan telah memberikan lebih banyak bimbingan dan memberikan dukungan yang lebih kuat kepada guru pribumi Parta dalam memenuhi tugasnya sebagai pendidik. Memang, guru Parta ini tidak kekurangan rasa berbakti serta kecakapan.” Snouck muji kacakepan Parta alis Partadiredja enggoning ngatik dua rumaja Acéh nu keur disélongkeun di Bandung.

Alhasil nepi ka taun 1905 téh, Partadiredja geus dua taun ngasuh urang Acéh. Ceuk Snouck ogé, “Karena tindakan itu, Tuan Maassen sejak semula dibebaskan dari perjuangan sehari-hari melawan pengaruh-pengaruh yang merugikan dan yang tidak dapat dinetralisasi. Terhadap pengaruh ini, Partadiredja selama hampir dua tahun disuruh melakukan perjuangan yang melelahkan dan sia-sia.”

Sigana dina raraga keur nguruskeun barudak urang Acéh di Bandung téa antara Snouck Hurgronje jeung Partadiredja ogé silisuratan. Sabab bukti, dina koléksi serat sinerat Snouck Hurgronje nu aya di Collection Christiaan Snouck Hurgronje (ubl085) Universitas Leiden, Walanda. Dina éta koléksi aya Brief van M. Partadiredja aan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) Or. 8952 D: 123.


Sarékat Islam, Madjoe Kamoeljan, Madrasah Ibtidaiyah

Dina buku Bescheiden betreffende de Vereeniging Sarekat Islam (1913) ngaran Mas Kandoeroean Partadiredja disebut-sebut minangka salah sahiji pentolan Sarekat Islam (der leidende personen) babarengan jeung Hadji Samanoedi, B.O.S. Tjakraaminata, B. Goenawan, E. Boerhan Kartadiredja, B.M. Soewardi, A. Wignjadisastra, Abdoelmoeis, Hasan Ali Soerati, jeung sajabana.

Dina bab “Bespreking der leidende personen” (dadaran tokoh-tokoh pamingpinna) diterangkeun yén dina mangsa nu pangpandeurina, M. Partadiredja, guru di Kweekschool Bandung sarta taun kamari (1912) geus meunang panglélér gelar Kanduruan, ka ditu ka dieu minangka propagandis (op den voorgrond getreden, en heeft hij als propagandist hier en daar het woord gevoerd) Sarékat Islam. Sok sanajan manéhna angger aktif salaku guru, tapi aktivitasna di Sarékat Islam kaasup hadé ogé. Najan angger minangka pagawé negeri mah dianggap lebar pisan bet kalibet kana urusan nu goréng (hij is toch au fond stellig een te goed ambtenaar, om zich ooit in kwade aangelegenheden te mengen). 

Nu nyusun laporan tangtu bakal ngomongkeun kitu, lantaran mangrupa laporan rahasia pisan ti panaséhat urusan bumiputra keur gubernur jenderal dina tanggal 24 Agustus 1912 jeung 13 Méi 1913 (Geheime missive van den Adviseur voor Inlandsche Zaken aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, gedagteekend Weltevreden, 24 Augustus 1912 jeung Zeer geheime missive van den Adviseur voor Inlandsche Zaken aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, gedagteekend Weltevreden, 13 Mei 1913).

Keur kuring sakuringeun, éta fakta téh nétélakeun yén giatna Partadiredja di Sarékat Islam téh geus ti barang mimiti ayana éta organisasi di Bandung. Soal giatna Partadiredja di Sarékat Islam geus ditulis ku Hafidz Azhar dina dua artikel, nyaéta “Sarekat Islam Bandung, Madjoe Kamoeljan, dan Upaya Pemberantasan Prostitusi” (Bandungbergerak.id, 22 Méi 2021) jeung “Harapan Sarekat Islam Bandung terhadap Sosok Mas Kandoeroean Partadiredja” (Bandungbergerak.id, 29 Méi 2021).

Dina artikel nu kaduana, Hafidz, dumasar kana laporan di koran Kaoem Moeda édisi 15 April 1914, Partadiredja dianggap calon kuat nu bisa mingpin Sarékat Islam Cabang Bandung sabada Soewardi Soerjaningrat diasingkeun ka Walanda. Sabab cenah Partadiredja téh dianggap réa luang pangalamanana. Éta pamanggih téh didadarkeun ku Wignjadisastra dina artikel “Sarekat Islam Bandoeng”. Di dinya, Wignjadisastra ngagambarkeun masalah nu karandapan ku para pangurus Sarékat Islam dina pertengahan 1913 nepi ka awal 1914. Ku ditéwakna Soewardi, réa anggota éta organiasi “ngarejat” lantaran sarieuneun. Ngan cenah untungna aya rojongan ti bupati Bandung jeung hoofdpanghulu Bandung, sangkan Sarékat Islam tuluy bisa hirup di Bandung. Nu matak, Wignjadisastra bisa ngasongkeun Partadiredja minangka calon ketua Sarékat Islam Bandung.

Ari dina artikel kahijina, Hafidz némbongkeun aktivitas Partadiredja enggoning merangan palacuran di Bandung, nu mimitina disebutkeun minangka wawakil Sarékat Islam Bandung, dina tanggal 30 April 1914. Sumber pustaka nu dipaké ku Hafidz nyaéta laporan nu dimuat dina Het Vaderland édisi 30 Méi 1914 jeung Kaoem Moeda édisi 2 Méi 1914. Padahal, sabada ku kuring disalusur deui, mucunghulna gagasan pikeun ngaberantas palacuran di Bandung téh geus diwartakeun ti bulan Pébruari 1914, saperti nu dilaporkeun ku De Expres édisi 23 Pébruari 1914. 

De Expres édisi 23 Pébruari 1914 midangkeun laporan nu dijudulan “Associatie van Oost en West op het gebied der bestrijding van de Ontucht” (asosiasi urang Wétan jeung Kulon dina raraga merangan palacuran). Di dinya, Wibisana ngalaporkeun réhna dina tanggal 18 Pébruari 1914 geus lumangsung rapat panitia saheulanan di wangunan milik Jawatan Karéta Api. Éta rapat diluuhan ku 12 urang bangsa Éropah awéwé-lalaki. Nu mingpinna Radén Moeso. Sabada Radén Moeso nepikeun ceramah, disambung ku netepkeun susunan kapanitiaan nu jinek. Susunanana Radén Moeso minangka presidénna, Mas Kandoeroean Partadiredja sékretaris, Mevrouw Middelberg bendahara. Ari para anggotana aya Mevrouw De Groot, Mevrouw de Graaf, Bidan Djarisah, Dokter Soeradji jalér istri, jeung Mas Kandoeroean Mohamad Rais. Ngaran organisasina mah harita tacan disebut-sebut.

Ngaran “Madjoe-Kamoeljan” kakara muncul dina rapat panitia di Loge-gebouw dina peutingan tanggal 20 Maret 1914. Laporan rapatna dimuat dina De Expres édisi 21 Maret 1914 jeung De Preanger-bode édisi 22 Maret 1914. Di dinya disebutkeun yén ngaran organisasina téh rék maké ngaran Vereeniging ter bestrijding der onzedelijkheid onder de Inlanders in Nederlandsch-Indie Madjoe Kamoeljan (organisasi pikeun merangan tunasusila di antara bangsa bumiputra di Hindia Belanda Madjoe Kamoeljan). Dina basa Walanda, Madjoe Kamoeljan dihartian “moreele vooruitgang” atawa kamajuan moral.

Di antara tujuanana nyaéta merangan jeung nyegah sacara umum ayana palacuran jeung merangan jual beuli awéwé jeung parawan. Harita susunan pangurusna ditetepkeun: Radén Moeso jadi presidénna, Radén Darnakoesoema wakil presidén, Mevrouw C.J. Middelberg bendahara, Idenburg wakil bendahara, Bidan Djarisah wakil bendahara, Mas Kandoeroean Partadiredja sékretaris, Dokter Mas Soeradji wakil sékretaris. Anggotana aya Mevrouw A.J. de Graaf-Kooman, J.L. de Groot-de Zwaan, istri Dokter Mas Soeradji, istri R. Darnakoesoema, jeung Mas Kandoeroean Mohamad Rais.

Ku aktifna di Madjoe Kamoeljan, Partadiredja dicatet ku bangsa Eropah minangka salasaurang bangsa bumiputra nu milu merhatikeun nasib sarta pemberdayaan kaom wanoja bumiputra. Madjoe Kamoeljan, upamana, dibahas dina buku Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, deel II: Verheffing van de Inlandsche Vrouw (1914) babarengan jeung organisasi Hati Soetji ti Batavia. Partadiredja kungsi ogé diulem pikeun nepikeun ceramah bagbagan kawanojaan dina raraga Koloniale Tentoonstelling Semarang nu lumangsung antara 20 Agustus-22 Nopémber 1914. Ceuk nu ditulis dina Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Augustus - 22 November 1914 (1916), ceramahna téh sabada Radén Déwi Sartika nepikeun ceramah ngeunaan ngunggahkan harkat darajat wanoja Sunda (de verheffing van het Soendaneesche meisje).

Tayohna kagiatan Madjoe Kamoeljan téh tuluy lumangsung. Kabuktian dina warta-warta disebutkeun yén dina Pébruari 1915, Madjoe Kamoeljan téh umurna geus dua taun. Dina 19 Désémber 1915, Partadiredja nepikeun ceramah ngeunaan bahayana palacuran (Bataviaasch Nieuwsblad, 16 Nopémber 1915). Ari dina taun 1917, R. Darnakoesoema nu harita jadi pupuhu Madjoe Kamoeljan nyebutkeun yén éta organisasi téh kawilang “langlayeuseun” sabada ditinggalkeun ku panaratasna, nyaéta Radén Moeso. Dina éta acara pertemuan taunan katilu, Partadiredja nepikeun ceramah ngeunaan kaluhungan hirup (De Preanger-bode, 4 Désémber 1917).

Mémang Mas Kandoeroean Partadiredja henteu leupas tina widang atikan. Samalah ti taun 1916, paling henteu, manéhna aktif dina widang atikan Islam, ku ngadegkeun Madrassatoel Ibtidajah, sakola swasta nu didadasaran ku Islam (Particuliere Inlandsch-Mohamedaansche School Madrassatoel Ibtidajah) di Bandung. Dumasar Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indie édisi taun 1916 nepi ka 1919, ngaran M.K. Partadiredja tuluy disebut minangka pupuhu Madrassatoel Ibtidajah. Salengkepna, pupuhu M.K. Partadiredja, sékretaris K. Sastraatmadja, anggota Joedadibrata, Radén Hadji Mohama Soeeb, jeung Radén Mohammad Djaélani.

Samalah numutkeun iber De Locomotief édisi 13 Pébruari 1919, Partadiredja saparakanca ngadegkeun Madrassatoel Ibtidajah anu kadua di Bandung. Tina éta iber ogé jadi kanyahoan yén Madrassatoel Ibtidajah téh aya patula patalina jeung Sarékat Islam cabang Bandung. Di dinya disebutkeun komiteu nu ngadegkeunana aya Kiagoes H.M. Zamzam (Panaséhat Sarékat Islam), Sjech Mahmoed (guru agama), Daeng Kandoeroean Ardiwinata, Mas Kandoaroean Partadiredja, jeung R. Soemaatmadja (Sékretaris Sarékat Islam).

Nepi ka taun 1923, kacaritakeun kénéh réhna Partadiredja masih aktif dina widang pangajaran Islam. Numutkeun warta De Maasbode édisi 4 Séptémber 1923, dina tanggal 3 Séptémber 1923, dina raraga miéling istana Karajaan Walanda antara hadir wawakil ti organiasi-organisasi. Antarana aya Boedi Oetomo nu diwakilan ku Radén Soetomo jeung Vereeniging Soekalilah Djamiatoel Hasanah nu diwakilan ku Mas Kandoeroean Partadiredja.

 

Tilu buku karya Partadiredja. Sumber: Sundadigi jeung Google Books.

Karya-Karya Basa Sunda

Keur kamekaran basa jeung sastra Sunda, ngaran Mas Kandoeroean Partadiredja pantes pisan mun dicatet. Manéhna pangpangna apan taun-taun jadi guru basa Sunda di Kweekschool Bandung, nulis sababaraha buku basa Sunda samalah kungsi ditarjamahkeun kana basa Jawa, jeung jadi instruktur dina kursus-kursus basa Sunda keur para tentara Hindia Belanda.

Bukti yén Partadiredja téh guru basa Sunda bisa diilikan tina Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indie, Deel 2 ti taun 1904 nepi ka taun 1920. Dina édisi taun 1904, upamana, ditulis “Onderwijzer in het Soendasche taal. Mas Partadiredja, 21 Jan. 1903”. Hartina, Partadiredja diangkatna jadi guru basa Sunda di Kweekschool Bandung téh ti 21 Januari 1903. 

Lantaran dina taun 1912, Partadiredja meunang gelar kanduruan ti pamaréntah (De Preanger-bode, 4 Séptémber 1912), nu matak satuluyna ngaranna ditulis Mas Kandoeroean Partadiredja atawa disingget M.K. Partadiredja. Nu matak ti mimiti Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indie, Deel 2 édisi 1914 ditulisna Onderwijzer in het Soendasche taal. Mas Kandoeroean Partadiredja, 21 Jan. 1903”.

Dalapan taun ti saprak diangkat jadi guru basa Sunda di Kweekschool, Partadiredja kacatet munggaran medalkeun buku Sunda. Éta buku téh judulna Tjarita Roepa-roepa=Keur van verhalen in het Soendaneesch (3 jilid, Volkslectuur Serie No. 26, 26a, 26b, 1911). Buku séjénna aya Boekoe Leutik Pangatik Moerangkalih (Volkslectuur Serie no. 39, 1911, édisi kaduana taun 1915), Piloeangeun (2 jilid, Volkslectuur Serie No. 46, 46a, 1911), Tjarita Kĕlĕntji djeung Adjag (Volkslectuur Serie No. 57, 1912), Tri Wangsa: leesboek voor de leerlingen der 4e en hoogere klasse van de lagere scholen (1921) babarengan jeung Moehamad Rais katut Mas Ardiwinata, Saroeni Sarosopan: nja eta roepa-roepa dongeng pepeling (Vol. 2, 1922) babarengan jeung Wadi Wasta. Kungsi ogé narjamahkeun, nyaéta Tjarita Poesaka karanganana Th. J. A. Hilgers (Balé Poestaka Serie No. 317, 1920).

Dua bukuna ditarjamahkeun kana basa Jawa, nyaéta Serat Lebdatama: salinan saking serat Saroeni Sarosopan basa Soenda (Volkslectuur Serie No. 123, ditarjamahkeun ku Raden Poerwasoewignja, 1913) jeung Serat Woelang Darma: Tetedakan saking serat basa Soenda: tjariosipoen kelentji kalian adjag (Volkslectuur Serie No. 145, ditarjamahkeun ku Raden Poerwasoewignja, 1914). Ari bukuna anu aya patula patalina jeung Islam aya Islam Bibliotheek Panjoengsi Boedi: Boekoe no. 1 wedalan A.C. Nix & Co.

Ari aktivitasna salaku instruktur basa Sunda kawartakeun ti taun 1917 jeung 1918. Dina De Preanger-bode édisi 8 Désémber 1917 ditétélakeun yén kursus basa Sunda keur para opsir KNIL (Soend. taalcursus voor officieren) dipindahkeun ka Bandung ti 1 Januari 1918. Nu diangkat jadi kapala instrukturna nyaéta L. Borst (kapala Zendingskweekschool di Bandung), ari asistén instrukturna nyaéta Mas Partadiredja. Ari nu taun 1917 masih diayakeun di Weltevreden. Ujian pamungkasna dina 28-29 Désémber 1917. Nu ngujina aya Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat (ambtenaar voor de beoefening der Indische talen, Weltevreden), L. Borst (dir. der Zendingskweekschool, Bandung), jeung Mas Atma Djoemena.

Satuluyna De Preanger-bode édisi 19 Désémber 1918 ngawartakeun deui ngeunaan Soendaaeesche Taalcursus (kursus basa Sunda). Di dinya disebutkeun, dina tanggal 17-18 Désémber 1918 bakal diayakeun ujian pikeun para opsir nu miluan kursus basa Sunda. Komiteu nu bakal ngujina nyaéta L. Borst (leeraar), Padmadinata (deskundige) jeung Partadiredja (assistent-leeraar). Nu diujina aya J. C. Jcster, G.A. Scheffer, P.A.W. Eibers, C.G. Verwer, A.F. von Seydlitz Kurzbach, J.M. van Gils, J. Boot, Ph.J. de Goey, P.Th. de Jongh Swemer jeung H.A. F. Vennik.

Kaahlian Partadiredja dina widang basa Sunda mémang diaku pisan ku L. Borst. Dina panganteur bukuna nu disusun babarengan jeung L.A. Lezer, Practische leercursus voor zelfonderricht in de Soendaneesche taal (1918), Borst nganuhunkeun ka Naftali Titus (onderwijzer aan de Zendingskweekschool te Bandoeng) jeung Mas Padmadinata (onderwijzer aan de OSVIA te Bandoeng) nu mariksa kabersihan basa Sunda nu dipaké ku Borst jeung Lezer. Ari ka Partadiredja (onderwijzer aan de OSVIA en assistent-leeraar aan den Soend. Taalcursus voor Officieren te Bandoeng), Borst nganuhunkeun lantaran sagemblengna ngarojong kana hasil karancagé Borst jeung Lezer.
ATÉP KURNIA, lahir di Bandung taun 1979. Artikelna, boh dina basa Sunda boh dina basa Indonesia, dimuat dina rupa-rupa média jeung jurnal. Kungsi dilélér hadiah ku LBSS, Museum Sri Baduga, jeung Goethe Institute. Kiwari cekel gawé di badan Géologi. Bukuna anu geus medal nyaéta Jaman Woneng, Wabah Sampar di Priangan, 1925 - 1937, jeung Jejak-Jejak Bandung. Duanana medal taun 2020.
Posting Komentar

0 Komentar